Инструкции за обработката на лични данни на търсещия работа

19. říjen 2020

Компанията HOFMANN WIZARD, sro, със седалище Prešovská 201/4, Plzeň, пощенски код 301 00, идентификационен номер: 252 36 016, вписана в Търговския регистър, воден от Окръжния съд в Пилзен, раздел C, вм. 11501, имейл контакт: plzen @ hofmann-personal. cz (наричан по-долу „Администратор“), като агенция по заетостта и администратор на лични данни, инструктира търсещия работа като Субект на лични данни, че ще обработва личните му данни при следните условия:
1. Лични данни за обработване: Име и фамилия, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен контакт, дата на раждане; Други лични данни, произтичащи от личната автобиография на предмета: време и вид обучение, академични степени, предишен трудов опит и тяхната продължителност, език и технически познания и др.
2. Целта на обработването на лични данни е: Обработката на лични данни се извършва с цел изпълнение на договора между Администратора и Субекта на данни, въз основа на който Администраторът предоставя на Субекта на данните възможност да кандидатства за работа при Администратора, респ. o възможност за временно възлагане на Потребителя, o възможност за кандидатстване за работа при друг работодател и евентуално възможност за сключване на трудов договор или споразумение за работа, извършена извън трудовото правоотношение и с цел защита на законните интереси на Администратора. Обработката на лични данни се извършва и с цел регистрация в регистъра на търсещите работа, воден от Администратора и с цел удовлетворяване интереса на Субекта на данни от изпращане на предложения за работа до Администратора, за който Субектът на данни е дал изрично съгласие.
3. Периодът на обработка на лични данни е: Личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани за период от пет години от даването на съгласие до вписването в регистъра на търсещите работа или до отмяната на това съгласие. След това личните данни ще бъдат безвъзвратно унищожени.
4. Личните данни могат да бъдат предоставени на следните трети страни за по-нататъшна обработка от администратора или за избор на бъдещ служител:
- Доставчик на информационна система за управление на подбор на персонал. - Доставчици на ведомости за заплати, счетоводни и данъчни услуги.
- Компании майки, доставчици на информационна система.
- Потребители, които се интересуват от намирането на подходящ персонал, възложен им въз основа на временно споразумение за възлагане.
- Администраторски клиенти, които се интересуват от намирането на подходящ служител.

С настоящото администраторът информира в съответствие с разпоредбите на член 13 от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Общия регламент за защита на личните данни (наричан по-долу „Регламент“), че:
- Администраторът не назначи комисар за защита на личните данни. - Администраторът не възнамерява да прехвърля личните данни на субекта на данни на трета държава, международна организация или различна от гореспоменатите трети страни.
- Субектът на данните има право по всяко време да оттегли съгласието си да бъде вписан в регистъра на търсещите работа.
- Субектът на данните има право да поиска от Администратора достъп до личните му данни, тяхното коригиране или изтриване или ограничаване на обработката, и да възрази срещу обработката, има право да прехвърли тези данни на друг администратор, както и правото да подаде жалба до Службата за защита на личните данни. , ако счита, че Администраторът при обработката на лични данни продължава в нарушение на Регламента.