COVID - Poučení o zpracování osobních údajů na základě mimořádného opatření

COVID English

COVID български  

COVID Polskie

COVID Română

COVID Український

Poučení o zpracování osobních údajů na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.března 2021 č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN ve znění pozdějších předpisů

Společnost HOFMANN WIZARD, s.r.o., se sídlem Prešovská 201/4, 301 00 Plzeň, IČO: 25236016, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11501, e-mailový kontakt: kontakt@hofmann-personal.cz (dále jen „Správce”), jako zaměstnavatel - agentura práce a správce osobních údajů, poučuje zaměstnance, jako Subjekt osobních údajů, že bude zpracovávat jeho osobní údaje, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

·        jméno a příjmení

·        číslo pojištěnce

·        zdravotní pojišťovna

·        datum provedení testu

·        výsledek provedeného testu na onemocnění COVID – 19

·        potvrzení o prodělaném COVID - 19

·        potvrzení o provedeném očkování COVID – 19

2.Účel zpracování

·        umožnění přítomnosti zaměstnanců v budově Uživatele, neboť na základě mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. března 2021, není povolena přítomnost zaměstnanců v prostorách zaměstnavatele (Správce), který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo antigenní test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem;

·        předložení výkazu testovaných zaměstnanců zdravotním pojišťovnám ke zpětnému proplacení příspěvku na antigenní testy

3. Doba zpracování osobních údajů je:

·        nejméně do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců a k nezbytné kontrole zpracování plateb a nároků, které mohou v důsledku testování vzniknout.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám, a to za účelem dalšího zpracování pro správce či za účelem plnění právních povinností v rámci tzv. agenturního zaměstnávání:

·        poskytovateli informačního systému pro řízení náboru zaměstnanců;

·        poskytovateli mzdových, účetních, daňových a pracovně-lékařských služeb, zdravotním pojišťovnám;

·        mateřské společnosti, poskytovateli informačního systému;

·        Uživatelům, ke kterým byl subjekt údajů přidělen na základě dohody o dočasném přidělení.

5. Zákonný základ

·        § 101 a násl. zákoníku práce – plnění právní povinnosti 

·        čl. 6 odst. 1 písm. c) – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 

·        Nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021, č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ve znění pozdějších předpisů

6. Kontaktní osoba Správce pro oblast ochrany osobních údajů:

Kontaktní osobou pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů je: paní Lenka Rožnovská e-mail: lenka.roznovska@hofmann-personal.cz, telefon: +420 702 233 050. Lze ji také kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené v úvodu.

7. Informace Správce o právech subjektu:

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne    27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

- správce nejmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů;

- správce nemá v úmyslu předat osobní údaje zaměstnance do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám;

- zaměstnanec má právo v souladu s Nařízením požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.


V Plzni dne 3.3.2021

Vypracovala: Lenka Rožnovská

Schválil: Gabriela Hrbáčková, Managing Director společnosti HOFMANN WIZARD s.r.o.