Jaké změny by měla přinést flexibilní novela zákoníku práce?

15. duben 2024

V rámci aktuálních diskuzí o zpružnění pracovních zákonů se připravuje flexibilní novela zákoníku práce, která by měla přinést zásadní změny v pracovněprávních vztazích. Tato novela nejen modernizuje existující legislativu, ale také se snaží o snížení administrativní zátěže, digitalizaci procesů a zjednodušení právních postupů.

Jaké změny by měla přinést flexibilní novela zákoníku práce?Jaké změny by měla přinést flexibilní novela zákoníku práce?

Jedním z hlavních cílů novely je posílení flexibility zákoníku práce ve prospěch jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. To je podpořeno i dlouhodobými doporučeními Národní ekonomické rady vlády a odborníků z praxe. Jaké by měly být hlavní cíle novely a podaří se to prosadit? 📋

1) Prodloužení zkušební doby

Novela počítá s prodloužením maximální délky zkušební doby až na 4 měsíce, s možností jejího prodloužení až na 8 měsíců pro vedoucí zaměstnance. Zkušební doba může být prodloužena na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pokud zaměstnanec v průběhu zkušební doby neodpracuje směnu z důvodu překážky v práci, čerpání dovolené nebo neomluveného zameškání práce, může být zkušební doba prodloužena také o tyto pracovní dny.

Další dílčí změny zahrnují rozšíření případů, kdy je možná výplata mzdy v jiné měně, uvolnění doručování mzdového a platového výměru, zrovnoprávnění (registrovaných) partnerů zejména v překážkách v práci na straně zaměstnance, umožnění zaměstnancům veřejné sféry souběhu výkonu práce s členstvím v orgánech podnikajících právnických osob a možnost zaměstnance rozvrhovat pracovní dobu na pracovišti.

2) Zvýšení flexibility při ukončení pracovního poměru

Změny by měly přinést i větší flexibilitu při ukončení pracovního poměru, to zahrnuje nový počátek běhu výpovědní doby, tedy ne od prvního dne následujícího měsíce, ale již od data doručení a i možnost zkrácení výpovědní doby na 1 měsíc v případě pochybení na straně zaměstnance, ale také sloučení výpovědních důvodů usnadňující proces výpovědi.

Změny také zahrnují odstupné v případě ohrožení nebo expozice podle, či náhradu škody za pracovní úraz nebo nemoc z povolání – nově by vše mělo být refundováno pojišťovnou, aby nebyl zatížen zaměstnavatel.

Kromě toho jsou nároky zaměstnance omezeny v případě neplatné výpovědi, a to na maximálně 24 průměrných výdělků. Lhůta pro udělení výpovědi z důvodů souvisejících s kázeňským proviněním může být prodloužena na základě subjektivního a objektivního posouzení podle § 58 ZP.

3) Podpora rodičů na trhu práce

Novela má za cíl podpořit rodiče v jejich pracovním životě. To zahrnuje větší volnost při návratu z rodičovské dovolené, možnost opakování pracovního poměru na dobu určitou pro zaměstnance pobírající rodičovskou nebo mateřskou dovolenou, a umožnění souběhu rodičovské dovolené s prací na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodou o provedení práce (DPP). Uvažuje se zde také, že návrat zaměstnance do 2 let věku dítě, by znamenal tzv. „návrat na stejnou židli“, což by v praxi pro zaměstnavatele znamenalo, držet místo 2 roky místo 6 měsíců.

4) Výpověď bez udání důvodu

Novela zahrnuje také výpověď bez udání důvodu. Pokud je zaměstnanec propuštěn z pracovního poměru pomocí této výpovědi, měla by být zohledněna výjimečnost tohoto postupu a délka trvání pracovního poměru. Podle stanovení by měl zaměstnanec, který byl propuštěn touto cestou, obdržet adekvátní odstupné. To by mělo být proporcionální k délce trvání pracovního poměru a závažnosti situace. Pracovní poměr musí trvat alespoň 2 roky (v návrhu je odstupné ve výši 6/9 průměrných výdělků).

Je důležité poznamenat, že výpověď nemůže být udělena z diskriminačních (zastřených) důvodů. Ochranná doba i výpovědní lhůta by měly být respektovány v souladu s platnými právními předpisy.

Flexibilní novela, plánovaná k předložení vládě v květnu 2024 s platností od 1. ledna 2025 (nejpozději 1.7.2025), přináší další změny, které ovlivní fungování pracovního trhu. V reakci na nástup digitalizace, nových technologií a proměn ve struktuře firem, zejména pak rostoucího sektoru malých a středních podniků, je důležité, aby právní rámec reflektoval tyto změny a nabídl větší flexibilitu v organizaci práce.

Novela se snaží zjednodušit aplikaci právních předpisů, což by mělo usnadnit podnikání zejména menším subjektům s omezeným administrativním aparátem. Cílem je také udržení rovnováhy mezi ochranou práv zaměstnanců a potřebami firem.

Newsletter 📧

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS. Stačí kliknout na tento odkaz a vyplnit svůj email.