Máte podezření na protiprávní jednání? Nemějte obavy a hlaste jej!

Za účelem podpory hlášení podezření na protiprávní jednání ze strany společnosti nebo jejích zaměstnanců Vám nabízíme bezpečný a důvěrný způsob, jak takové hlášení učinit. Vše je detailně popsáno v naší Směrnici na ochranu oznamovatelů.

Co můžete hlásit prostřednictvím našich interních oznamovatelských kanálů?

 

  • Oznamovatel může oznámit možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušení právních předpisů České republiky nebo Evropské unie, ke kterému již došlo, ke kterému dosud nedošlo, ale je pravděpodobné, že k němu dojde, jakož i pokusy Společnosti o utajení protiprávního jednání.

  • Stížnosti vyplývající z osobních vztahů mezi oznamovatelem a jinými zaměstnanci a pracovní stížnosti týkající se pouze osoby oznamovatele (např. odměňování, kariérní postup atp.) nepatří do předmětu oznamování v tomto směru. V takových případech doporučujeme oznamovateli kontaktovat přímého nadřízeného nebo Důvěrníka naší společnosti.

  • Při podávání oznámení se od Vás očekává, že budete mít oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace jsou v době učinění oznámení pravdivé. Nebudete sankcionováni, pokud se nakonec ukáže, že tyto informace byly nesprávné. Nesmíte však učinit oznámení o kterém víte, že není pravdivé nebo je zavádějící. Vědomě nepravdivým oznámením nebude poskytnuta ochrana dle této Směrnice a může vést k disciplinárním postihům. Podání vědomě nepravdivých oznámení také může naplnit skutkovou podstatu přestupku podle českého práva, za který může být uložena pokuta až 50.000 Kč.

Jak učinit oznámení?

Oznámení můžete učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému vedeného Společností následujícími způsoby s tím, že přístup k podaným oznámením má pouze příslušná osoba za tím účelem jmenovaná společností Hofmann Personal:

Oznámení emailem

duvernik@hofmann-personal.cz

Telefonní oznámení

+420 601 380 135

Osobní oznámení

Sjednejte si schůzku u příslušné osoby Veronika Soukupová, externista, pozice manažer kvality a whistleblowingu

duvernik@hofmann-personal.cz
+420 601 380 135