Novela zákona o zaměstnanosti: Změny, které nás čekají od 1. 1. 2024

4. prosinec 2023

V procesu je pozměňovací návrh zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který již schválil senát, chybí pouze podpis prezidenta a zákon začne platit od 1.1.2024. Je tedy potřeba se připravit na všechny změny, které nám přináší. 

Novela zákona o zaměstnanosti: Změny, které nás čekají od 1. 1. 2024Novela zákona o zaměstnanosti: Změny, které nás čekají od 1. 1. 2024
Novela by měla zjednodušit zaměstnávání cizinců, přinést konkrétnější definici nelegální práce i podrobnější popis podmínek, za kterých lze odebrat pracovním agenturám povolení k činnosti. Jaké klíčové změny můžeme tedy očekávat, a co naopak novela vypouští? 🖊️

Nejdůležitější změny ✅ 

➡️ Ruší se test trhu práce pro zaměstnanecké karty. V současné době musí zaměstnavatel, který chce zaměstnat cizince, oznámit volné místo úřadu práce a ÚP ověřuje po dobu 10 – 30 dní, jestli není možné zaměstnat občana ČR. Podle nové úpravy stačí volné místo pro cizince oznámit, nemusí se čekat 10 – 30 dní.

➡️ Úřad práce ČR bude po 6 měsících vyřazovat oznámená místa z evidence
(s výjimkou těch míst, na která běží správní řízení pro zaměstnanecké a modré karty) a vyřazovat volné místo, pokud zaměstnavatel neposkytne ÚP součinnost k obsazení volného místa.

➡️ Mezi důvody pro nezveřejnění volného pracovního místa nově bude také patřit pokuta za nesoučinnost při kontrole SÚIP, pokuta za zastřené zprostředkování zaměstnání nebo umožnění výkonu zastřeného zprostředkování zaměstnání. Zvyšuje se maximální hranice pro uložení pokuty za nesoučinnost při kontrole z dosavadních 200 000 Kč na 1 000 000 Kč v zákoně o inspekci práce.

➡️ Vzniká nová informační povinnost pro agentury práce ohledně uživatelů a počtů pracovníků přidělených k jednotlivým uživatelům. Tedy od 1.1. nebude stačit zaslat report o počtu volných míst, na které bylo požadováno zprostředkování zaměstnání, počet fyzických osob a počet zaměstnanců, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu práce u uživatele, ale také identifikaci uživatelů, ke kterým byli zaměstnanci agentury dočasně přiděleni a počet zaměstnanců podle skupin CZ-ISCO přidělených ke každému uživateli.

➡️ Zpřísňují se podmínky pro získání povolení ke zprostředkování zaměstnání pro agentury práce:
  • Podmínka bezdlužnosti žadatele, a to již při podání žádosti i po celou dobu trvání povolení.
  • PO / FO musí prokázat, že jí nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za přestupek, který by představoval důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání.
  • Dojde k navýšení kauce o 100 % (z 0,5 mil na 1 mil).
➡️ Zpřísňují se postihy za nelegální zaměstnávání, zastřené zprostředkování zaměstnání a umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání (lze uložit trest zákazu činnosti až na 2 roky). Rozšiřuje se okruh přestupků, na základě kterých nebude úřad práce zveřejňovat volné místo zaměstnavatele v evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré nebo zaměstnanecké karty.

Kromě pokuty za nelegální zaměstnávání v posledních 4 měsících a pokuty vyšší než 50 000 Kč za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů, nebude nově úřad práce zveřejňovat po dobu 4 měsíců volná místa ani v případě zaměstnavatele pokutovaného za zastřené zprostředkování zaměstnání, umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání nebo neposkytnutí součinnosti při kontrole OIP.

➡️ Rozšiřuje se ručení za úhradu pokuty za nelegální zaměstnávání v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů – z 90 dní až na 12 měsíců.

➡️ Upravuje se jednostranné ukončení dočasného přidělení (§308 a §309 zák. práce). Nově nebude možné ukončit přidělené zaměstnance ze dne na den nebo do 3 dnů. Mini-mální doba ukončení od ledna bude nejméně 14 dní od doručení prohlášení o ukončení.

➡️ Zpřesnění definice “nelegální práce” vyloučením parametru soustavnosti.

A co naopak vypadlo z novely o zaměstnanosti? ❌ 

Zákaz sjednávání pracovních smluv mezi agenturou a zaměstnancem na dobu určitou vymezenou dobou trvání dočasného přidělení zaměstnance k uživateli.

Omezení dočasného přidělení agenturního zaměstnance k uživateli maximálně do doby 3 let. V původním návrhu bylo, že přidělený zaměstnanec se bude moci zaměstnávat jen po období 3 let s přetržkou 2 let v rámci pětiletého referenčního období (v § 307b odst. 2 zákoníku práce.) Toto bylo vypuštěno. 

Zákon již čeká pouze na schválení prezidentem a bude účinný od 1. ledna 2024. Proto je nezbytné připravit se včas na veškeré změny, které s sebou přinese.

Newsletter 📧

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS. Stačí kliknout na tento odkaz a vyplnit svůj email.