Novinky novely zákoníku práce: Důležité změny pro zaměstnavatele a zaměstnance

10. listopad 2023

Od 1. 10. 2023 nabrala účinnost novela č. 281/2023 Sb., která přináší důležité změny v oblasti pracovního práva. Přestože Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR stále připravuje větší změny v zákoníku práce, převážná část novely již nabyla účinnosti a dotýká se několika klíčových aspektů.

Novinky novely zákoníku práce: Důležité změny pro zaměstnavatele a zaměstnanceNovinky novely zákoníku práce: Důležité změny pro zaměstnavatele a zaměstnance

Novela má za cíl posílit práva zaměstnanců v oblasti rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem, zlepšit informovanost zaměstnanců a upravit dohody o pracích mimo pracovní poměr. Taktéž se snaží přizpůsobit elektronické doručování dokumentů a práci na dálku potřebám praxe. Zde jsou klíčové změny, které novela přináší. 📝

▶️ Práce na dálku nyní vyžaduje písemnou dohodu

Zaměstnavatelé mají do 1. 11. 2023 povinnost uzavřít tuto dohodu s všemi zaměstnanci, kteří již na dálku pracují. Při sjednávání dohody lze určit délku výpovědní doby. Ukončení dohody o práci na dálku je možné písemnou dohodou nebo výpovědí bez uvedení důvodu. Standardní výpovědní lhůta je 15 dnů, s možností dohody na odlišné délce. Strany se mohou také dohodnout, že žádná strana nemůže vypovědět závazky plynoucí z této dohody.

Novela rovněž umožňuje nařídit práci na dálku na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, jak je stanoveno v jiném právním předpise, například v krizovém zákoně. Pravidla se týkají zaměstnanců s pevně stanovenou pracovní dobou i těch, kteří si pracovní dobu sami organizují. Tito zaměstnanci mají nárok na příplatky za práci přesčas i ve svátek. Zaměstnanci mají nárok na náhradu nákladů spojených s prací na dálku, včetně zaměstnanců na DPP a DPČ, pokud není dohodnuto jinak. Náhrady mohou být poskytovány v prokázané výši, paušální částkou nebo může být náhrada (části) nákladů vyloučena.

▶️ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Zaměstnavatelé jsou povinni písemně určit rozvrh pracovní doby dohodářů a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny či daného období. Lze se dohodnout i na jiné době seznámení.

Zaměstnanci budou nově oprávněni k náhradě za veškeré překážky v práci, a to jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele. V případě osobních překážek a překážek z důvodu obecného zájmu jim však náleží pouze pracovní volno, nikoli náhrada odměny z dohody, pokud dohoda stran, vnitřní předpis nebo kolektivní smlouva nestanoví jinak.

Od 1. 1. 2024 mají zaměstnanci na DPP a DPČ nárok na dovolenou za stejných podmínek jako zaměstnanci v prac. poměru, fiktivní týdenní prac. doba je stanovena na 20 hodin.

Zaměstnanci na DPP a DPČ mají nárok na příplatky za práci nebo náhradní volno, případně náhradu odměny z dohody za práci ve svátek, za práci v sobotu a v neděli, za noční práci a za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Zaměstnanec, který pracoval nejméně 180 dní v posledních 12 měsících na základě smlouvy o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ) u stejného zaměstnavatele, může požádat písemně o převedení na běžný pracovní poměr. Zaměstnavatel musí poskytnout odpověď do měsíce.

▶️ Doručování písemností zaměstnancům spojených se skončením pracovního poměru se zjednodušilo

Elektronické doručování je možné s písemným souhlasem zaměstnance, a v případě vzájemných dohod i bez povinnosti zaručeného elektronického podpisu. Zaměstnavatel doručuje tyto písemnosti zaměstnanci vždy do vlastních rukou, a to buď předáním na pracovišti zaměstnavatele, předáním kdekoliv, kde bude zastižen, datovou schránkou, sítí či službou elektronických komunikací, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud není možné doručení na pracovišti zaměstnavatele.

Zaměstnanec musí písemně souhlasit s elektronickým doručováním a v samostatném prohlášení uvést elektronickou adresu, která není známá zaměstnavateli. Před udělením souhlasu musí zaměstnavatel informovat zaměstnance o podmínkách doručování. Zaměstnanec může kdykoliv písemně zrušit souhlas, a není povinen potvrzovat příjem elektronických dokumentů. Zavádí se fikce doručení ve lhůtě 15 dnů. Pokud má zaměstnanec datovou schránku, zaměstnavatel mu může posílat dokumenty i do ní bez zvláštního souhlasu. Zde se zavádí fikce doručení ve lhůtě 10 dnů.

Nový zákoník práce také upravuje pravidla pro elektronické uzavírání důležitých pracovních dokumentů. Pokud se uzavírá pracovní smlouva nebo jiné dohody (DPP, DPČ, rozvázání pracovního poměru) elektronicky, zaměstnavatel musí poslat kopii těchto dokumentů na soukromou elektronickou adresu zaměstnance, kterou mu zaměstnanec předem sdělil písemně. Zaměstnanec má právo písemně odstoupit od pracovní smlouvy, DPP či DPČ a jejich změn (dodatků) až do 7 dnů ode dne doručení na elektronickou adresu zaměstnance, s výjimkou situací, kdy už začal s plněním pracovních povinností.

▶️ Nové informační povinnosti zaměstnavatele

Nově budou zaměstnavatelé povinni písemně informovat zaměstnance v pracovním poměru také o následujících aspektech: Době trvání a podmínkách zkušební doby (pokud sjednána), postupu při ukončení pracovního poměru včetně délky výpovědní doby, odborném rozvoji zaměstnance (pokud zaměstnavatel zajišťuje),stanovené týdenní pracovní době a rozvržení pracovní doby, rozsahu práce přesčas, rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu, přestávek na jídlo a oddech, a informace o orgánu sociálního zabezpečení, kam zaměstnavatel odvádí pojistné.

Zaměstnavatelé jsou nyní povinni písemně informovat zaměstnance o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru do 7 dnů od nástupu do práce. O změnách v poskytnutých údajích je zaměstnavatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zaměstnance, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Pokud jsou informace poskytnuty elektronicky, musí být přístupné tak, aby si je zaměstnanec mohl uložit a vytisknout. Zaměstnavatel musí také uchovat důkaz o předání informací zaměstnanci.

▶️ Změny v oblasti Work-Life Balance pomohou zaměstnancům sladit pracovní a soukromý život

Odpočinek v práci: Zaměstnavateli se ukládá povinnost zaměstnanci poskytnout nepřetržitý denní odpočinek v trvání alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, pro mladistvého zaměstnance alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Z upřesněné právní úpravy bude tak nyní patrné, že rozhodujícím kritériem pro poskytování nepřetržitého odpočinku je cyklus 24 hodin po sobě jdoucích, nikoliv celková doba mezi směnami.

Rodičovská dovolená: Zaměstnanec musí podat žádost o rodičovskou dovolenou zaměstnavateli nejméně 30 dnů před plánovaným začátkem dovolené. Žádost by měla obsahovat informace o délce rodičovské dovolené (max. do věku 3 let dítěte) a může být podána opakovaně.

Pracovní doba: Osoba, která je těhotná nebo pečuje o dítě mladší 15 let nebo závislou osobu, má právo písemně požádat zaměstnavatele o zkrácení pracovní doby nebo jinou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen vyhovět této žádosti. Pokud nevyhoví, musí své rozhodnutí písemně odůvodnit. Též je možné požádat o obnovení nebo částečné obnovení původní týdenní pracovní doby.

Práce na dálku: Zaměstnanci, kteří pečují o dítě mladší 9 let, o závislou osobu nebo jsou těhotné, mohou požádat zaměstnavatele o možnost práce na dálku. I když žádost není automaticky nároková, zaměstnavatel je povinen písemně odůvodnit případné nevyhovění.

Newsletter 📧

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS. Stačí kliknout na tento odkaz a vyplnit svůj email.