Pravidla pro propuštění v době koronaviru

8. únor 2021

Nepříjemným důsledkem pandemie koronaviru je propouštění zaměstnanců v části firem. Protože však neexistují žádná speciální pravidla týkající se ukončení pracovního poměru v době nouzového stavu, je nutné se řídit standardními pravidly zákoníků práce. Dle něj existují čtyři možné způsoby. Který je nejvýhodnější pro zaměstnavatele a který pro zaměstnance?

Pravidla pro propuštění v době koronaviruPravidla pro propuštění v době koronaviru

Zákoník práce umožňuje ukončit pracovní poměr dohodou, zrušením ve zkušební době, výpovědí nebo okamžitým zrušením. Ve všech případech je nutné dát pozor na správné doručení výpovědi. Preferovaným způsobem je osobní předání na pracovišti, nicméně v případě home office či karantény je nutné počítat s doručením výpovědi do bydliště zaměstnance. „I v tomto případě však doporučuji zvolit formu osobního doručení. Pokud totiž zaměstnavatel využije kurýrní či jiné poštovní služby, může dojít k situaci, kdy si zaměstnanec výpověď řádně nepřevezme, což by mohlo způsobit neplatnost výpovědi. Spory ohledně platnosti a účinnosti se pak mohou snadno stát předmětem soudních sporů,“ vysvětluje Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal. Způsoby odchodu z práce pak zásadně proměnila také pandemie. Podle průzkumu společnosti LMC odcházelo před rokem ze zaměstnání nuceně, tedy tvrdou výpovědí ze strany zaměstnavatele, jen 8 % lidí. Za posledních šest měsíců už to byl ale dvojnásobný počet. Častější jsou také dohody o ukončení pracovního poměru.

Dohoda

Nejvýhodnějším způsobem ukončení pracovního poměru je jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele dohoda, neboť k ní dochází na základě oboustranného souhlasu smluvních stran. Zaměstnanec i zaměstnavatel mají stejný cíl, a proto je toto dvoustranné právní jednání nejjednodušším způsobem, jak pracovní poměr ukončit. Jedná se tedy o shodný projev vůle obou účastníků pracovněprávního vztahu nejen o tom, že pracovní poměr má skončit, ale i kterým dnem skončí. Důvody výpovědi se uvádět nemusí, důležité jsou pouze v případě, kdy zaměstnanec žádá o odstupné.

Zrušení ve zkušební době

Zrušit pracovní smlouvu ve zkušební době může zaměstnavatel i bez uvedení konkrétního důvodu. Zaměstnance se v tomto případě netýká žádná výpovědní lhůta, kterou by v jiných případech musel zaměstnavatel dodržet a rovněž nevzniká nárok na odstupné. I toto zrušení však musí mít ze zákona písemnou formu a končí dnem doručení tohoto dokumentu zaměstnanci. Nepřípustné je takové zrušení během prvních dvou týdnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance (i karantény). V tomto období je zaměstnavatel nucen poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy.

Výpověď

Výpověď z důvodu nadbytečnosti patří k nejčastějším formám rozvázání pracovního poměru v době pandemie, která zasáhla nejvíce společnosti podnikající v kultuře, turismu nebo pohostinství. Zaměstnanec je nadbytečným tehdy, jestliže jeho práce, kterou je povinen na základě pracovní smlouvy vykonávat, není na základě rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních změnách již potřebná. Pokud se tato změna týká více zaměstnanců, výběr nadbytečného zaměstnance záleží čistě na zaměstnavateli. V případě výpovědi pro nadbytečnost náleží zaměstnanci také odstupné v souladu se zákoníkem práce.

Okamžité zrušení

Poslední možností je okamžité zrušení pracovního poměru, ke kterému může dojít pouze z výjimečných důvodů. Těmi jsou pravomocné odsouzení zaměstnance pro trestný čin nebo hrubé porušení povinností vyplývajících z předpisů k vykonávané práci. V prvním případě však musí být za úmyslný trestný čin zaměstnanec již pravomocně odsouzen. Za hrubé porušení povinností se pak považuje např. úmyslné způsobení škody většího rozsahu, fyzické napadení nadřízeného nebo nezpůsobilost vykonávat práci následkem požití alkoholu či jiných návykových látek.

„Při ukončení pracovního poměru je rovněž důležité zkontrolovat, zda jste obdrželi všechny výstupní dokumenty. Kromě písemného ukončení pracovního poměru také zápočtový list a následně i evidenční list důchodového pojištění a potvrzení o zdanitelných příjmech pro účely daňového přiznání. Dále je potřeba dbát i na vrácení všech zapůjčených ochranných osobních pracovních pomůcek zaměstnavateli například: čipová karta, kleště, nůž, přilba atd., aby nedocházelo ke srážkám z poslední zúčtované mzdy kvůli nevrácení," dodává Eva Hajdíková, vedoucí pobočky Hofmann Personal ve Stříbře. 

/down/blog-skonceni-pracovniho-pomeru2.png

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj mail: http://eepurl.com/g8gcBb