Zastřené agenturní zaměstnávání: V hledáčku inspektorů část 2.

16. říjen 2023

Agenturní zaměstnávání je flexibilní formou pronájmu pracovní síly, která umožňuje rychlé získání zaměstnanců, kteří jsou momentálně potřební, a jejich snadné propuštění. Při spolupráci na smlouvě o dílo je však důležité věnovat pozornost rizikovým faktorům spojeným se zastřeným agenturním zaměstnáváním. 📝

Zastřené agenturní zaměstnávání: V hledáčku inspektorů část 2.Zastřené agenturní zaměstnávání: V hledáčku inspektorů část 2.

Existuje několik klíčových faktorů, které je nutné zvážit při posuzování rizika zastřeného agenturního zaměstnávání.

Jedním z nich je způsob vymezení díla. Je důležité zjistit, zda je dílo vymezeno jako konkrétní úkol, za který dodavatel odpovídá, nebo jako provádění činností bez konkrétního výsledku, což naznačuje zastřené agenturní zaměstnávání.

Dalším faktorem je podnikatelská činnost dodavatele. Je nutné zkontrolovat, zda se zhotovitel specializuje na činnosti uvedené ve smlouvě a zda má potřebné prostory a vybavení. Pokud dodavatel poskytuje v podstatě pouze dodávání pracovní síly, je to známka zastřeného agenturního zaměstnávání.

Místo provádění díla je také důležitým faktorem. Pokud je dílo vykonáváno na pracovišti objednatele a dodavatel nemá své vlastní výrobní prostory, jedná se pravděpodobně o zastřené agenturní zaměstnávání.

Při výběru zaměstnanců pro provádění díla existuje zásadní rozdíl mezi zastřeným agenturním zaměstnáváním a skutečnou smlouvou o dílo. V případě zastřeného agenturního zaměstnávání se objednávka zaměřuje na konkrétního zaměstnance, který bude přidělen. Avšak při skutečné smlouvě o dílo nemá společnost možnost ovlivnit, kteří zaměstnanci dodavatele budou konkrétní dílo provádět. 

Co se týče stanovení ceny díla, existuje jedna důležitá věc, kterou je potřeba si uvědomit: pokud je cena díla dohodnuta na základě odpracovaného času zaměstnanci dodavatele, bez ohledu na rozsah provedeného díla, může se zde skrývat riziko zastřeného agenturního zaměstnávání.

V praxi to znamená, že pokud se zaměřujeme pouze na časový úsek, který zaměstnanci strávili vykonáváním práce, aniž bychom brali v potaz rozsah a komplexnost provedeného díla, může to naznačovat, že se ve skutečnosti jedná o formu zastřeného agenturního zaměstnávání. Tato situace je důležitá z hlediska dodržování předpisů, protože agenturní zaměstnávání podléhá přísným regulacím.

Materiál, zařízení a pracovní pomůcky jsou důležité prvky při provádění díla a mohou naznačovat možnost zastřeného agenturního zaměstnávání. Pokud společnost sama zajišťuje materiál pro dílo nebo dodavatel nemá vlastní zařízení, může to signalizovat zastřené agenturní zaměstnávání. V případě, že společnost skutečně poskytuje zařízení, je nutné mít vše právně podchyceno, například nájemní smlouvu. Dodavatel je také povinen poskytovat vlastní pracovní pomůcky svým zaměstnancům. Pokud poskytuje pracovní pomůcky sama společnost, je to vnímáno jako rizikový faktor. 

Při faktickém provádění díla se obvykle kontrolují následující situace: 

Newsletter - Blog náhledy (5).jpg

na pracovišti společnosti není možné rozlišit zaměstnance dodavatele od kmenových zaměstnanců, odpracovanou
dobu zaměstnanců dodavatele eviduje přímo společnost, zaměstnanci dodavatele dostávají od společnosti stejné benefity jako kmenoví zaměstnanci nebo jim společnost sama poskytuje školení, zaměstnanci dodavatele se cítí být součástí týmu kmenových zaměstnanců a podobně. 

Dalšími faktory mohou být například způsob předání dokončeného díla, odpovědnost zhotovitele a dlouhodobost a intenzita spolupráce – pokud se smlouvy o dílo opakují nebo pokračují na dobu neurčitou, může to naznačovat,
že dodavatel spíše dodává zaměstnance a může se jednat o zastřené agenturní zaměstnávání. 

Navíc dodavatel smlouvy o dílo, může vždy jednoduše své zaměstnance převést na jiný projekt. Což pro vás může
být velké riziko.

Porušení předpisů týkajících se zastřeného agenturního zaměstnávání může mít vážné důsledky. Sankce zahrnují pokuty až do výše 10 milionů korun.

Inspekce práce se zaměřuje na odhalování zastřeného agenturního zaměstnávání a při kontrolách zkoumá faktický vztah mezi stranami a obsah spolupráce. Je proto důležité být obezřetní a při vyjednávání a uzavírání smluv o dílo pečlivě zvažovat jednotlivé rizikové faktory, aby se předešlo problémům s kontrolou. ▶️ Ověřte si svého dodavatele pracovních sil v rejstříku licencovaných agentur zde: https://www.uradprace.cz/agentury-prace/

Newsletter 📧

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS. Stačí kliknout na tento odkaz a vyplnit svůj email.