Zásady ochrany osobních údajů

COVID - Poučení o zpracování osobních údajů na základě mimořádného opatření - CZ, ENG,UA, PL, BG, RO

Adaptačně - integrační kurzy - Poučení o zpracování osobních údajů -  CZ, ENG, SRB, UA

Prohlášení o zpracování osobních údajů
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  
Společnost HOFMANN WIZARD, s.r.o., se sídlem Prešovská 201/4, Plzeň, PSČ 301 00, IČO: 252 36 016, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11501, emailový kontakt: kontakt@hofmann-personal.cz (dále jen „Správce”), je agenturou práce a správcem osobních údajů.

Předmětem podnikání Správce je vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá pracovní síly, dále zaměstnávání fyzických osob za účelem jejich výkonu práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická či fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, včetně výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Hlavní činností Správce je tedy zprostředkování zaměstnávání a dočasné přidělování tzv. agenturních zaměstnanců k výkonu práce u uživatelů, doplňkově Správce poskytuje poradenské, konzultační a školicí služby, vykonává reklamní a marketingovou činnost.

Správce osobních údajů prohlašuje, že zpracovává osobní údaje za níže uvedených podmínek:

Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob v rámci své běžné činnosti, tj. zejména v rámci vedení personální agendy, v rámci vedení databáze uchazečů o zaměstnání a spolupráce s klienty Správce či uživateli ve smyslu pracovněprávním.

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, i k plnění zákonných povinností správce či na základě uděleného souhlasu uchazeče o zaměstnání.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:
Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy či povinností plynoucích z právních předpisů. V případě zaměstnanců Správce, pak veškeré osobní údaje nutné k vedení personální agendy. Pro účely marketingu a propagace Správce, na základě speciálního souhlasu subjektu údajů, také podobu a hlas subjektu údajů zachycené fotografií, audio a/či video záznamem, věk, případně dobu trvání pracovněprávního vztahu subjektu údajů u správce, jeho pracovní pozici a místo výkonu práce.

V rámci provozování agentury práce nedochází ke zpracování zvláštních kategorií údajů (např. o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání). V rámci vedení personální agendy může docházet ke zpracování osobních údajů o zdravotním stavu (údaje o zdravotní způsobilosti či jejím omezení, údaje v evidenci pracovních úrazů či nemocí z povolání), případně členství v odborech.

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů (především pro zpracování údajů uchazeče o zaměstnání pro účely vyhledání příležitosti uzavřít pracovněprávní vztah, zasílání pracovněprávních nabídek a vedení databáze uchazečů o zaměstnání, případně pro účely marketingu a propagace Správce). Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, smlouvy o dočasném přidělení zaměstnanců k výkonu práce u uživatele či smlouvy o zprostředkování zaměstnání), jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (především povinnosti v oblasti pracovního práva, tj. povinnosti agentury práce, povinnosti zaměstnavatele). Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.  Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Zpracování je prováděno v sídle a pobočkách správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a dodržovat povinnost mlčenlivosti, ke které se zavázaly.

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů a k ochraně práv a oprávněných zájmů subjektů údajů, správce a třetích stran (např. uživatelů či klientů Správce)

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
Účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má právo v souladu s Nařízením požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.


Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
Požádat správce o vysvětlení. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní
neprodleně závadný stav.  Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Správce nejmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce není orgánem veřejné moci nebo veřejným subjektem.  Hlavní činností Správce je zprostředkování zaměstnávání a dočasné přidělování tzv. agenturních zaměstnanců k výkonu práce u uživatelů. Při tom nedochází k operacím zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé nebo systematické monitorování subjektů údajů. Při zprostředkování zaměstnání či dočasném přidělování zaměstnanců k výkonu práce u uživatele nedochází k rozsáhlému zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ani osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů. S ohledem na shora uvedené není dána povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pověřenec nebyl jmenován.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než níže uvedeným třetím osobám:

 • Poskytovateli webových stránek a informačních systémů pro řízení náboru zaměstnanců.
 • Poskytovateli mzdových, účetních, daňových služeb a pracovně-lékařských služeb.
 • Poskytovateli školicích a pojišťovacích služeb.
 • Mateřské společnosti, poskytovateli informačního systému.
 • Uživatelům, ke kterým byl subjekt údajů přidělen na základě dohody o dočasném přidělení.
 • Zákazníkům správce, kteří mají zájem na vyhledání vhodného zaměstnance.
 • Poskytovateli webových stránek a externí marketingové agentuře za účelem tvorby a komerční propagace konkrétního materiálu.
 • Poskytovatelům služby elektronického podepisování listin, pro účely identifikace podepisujícího a administraci podepisovaných dokumentů.
 • Poskytovatelům konzultačních služeb v oblasti managementu kvality a v oblasti whistleblowingu.

Poučení o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání

Společnost HOFMANN WIZARD, s.r.o., se sídlem Prešovská 201/4, Plzeň, PSČ 301 00, IČO: 252 36 016, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11501, emailový kontakt: kontakt@hofmann-personal.cz (dále jen „Správce”), jako agentura práce a správce osobních údajů poučuje uchazeče o zaměstnání, jako Subjekt osobních údajů, že bude zpracovávat jeho osobní údaje, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
Jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, datum narození;
Další osobní údaje vyplývající z osobního životopisu subjektu: doba a druh studia, akademické tituly, předchozí pracovní zkušenosti a jejich délka, jazykové a technické znalosti, apod.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
Zpracování osobních údajů je prováděno za účelem naplnění smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů, na základě, které Správce zajistí Subjektu údajů možnost ucházet se o pracovní místo u Správce, resp. o možnost dočasného přidělení k Uživateli, o možnost ucházet se o pracovní místo u jiného zaměstnavatele a případně možnost uzavřít pracovní smlouvu či dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr a za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce.
Zpracování osobních údajů je prováděno též za účelem zápisu do evidence uchazečů o zaměstnání vedenou Správcem a za účelem uspokojení zájmu Subjektu údajů o zasílání nabídek o zaměstnání Správce, ke kterému Subjekt údajů udělil výslovný souhlas.

3. Doba zpracování osobních údajů je:
Osobní údaje budou zpracovávány a uloženy po dobu pěti let od udělení souhlasu se zápisem do evidence uchazečů o zaměstnání, nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.
Po uplynutí této doby budou osobní údaje nenávratně zničeny.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám, a to za účelem dalšího zpracování pro správce či za účelem výběru budoucího zaměstnance:

 • Poskytovateli webových stránek a informačního systému pro řízení náboru zaměstnanců.
 • Mateřské společnosti, poskytovateli informačního systému.
 • Uživatelům, ke kterým byl subjekt údajů přidělen na základě dohody o dočasném přidělení.
 • Zákazníkům správce, kteří mají zájem na vyhledání vhodného zaměstnance.
 • Poskytovatelům služby elektronického podepisování listin, pro účely identifikace podepisujícího a administraci podepisovaných dokumentů.
 • Poskytovatelům konzultačních služeb v oblasti managementu kvality a v oblasti whistleblowingu.


Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • Správce nejmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů.                                               
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zápisem do evidence uchazečů o zaměstnání.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Žádost pro uplatnění práv subjektu údajů

Níže uvedeným formulářem můžete uplatnit svá práva subjektu osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, například požádat o výmaz svých údajů, o výpis svých osobních údajů a podobně. Více informací v  souboru níže.

Žádost o uplatnění práv subjektů.pdf


English version


I hereby grant (hereinafter referred to as “Data Subjects”) the company HOFMANN WIZARD, sro, with its registered office at Prešovská 201/4, Plzeň, Postal Code 301 00, Company Identification Number: 252 36 016, entered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Pilsen, Section C, Insert 11501 , email contact: kontakt@hofmann-personal.cz (hereinafter referred to as the "Administrator"), as the employment agency and the administrator of personal data consent to the processing of my personal data, under the following conditions:

 1. Personal data to be processed:
  Name and surname, mailing address, e-mail address, phone number, date of birth; Other personal data resulting from the Subject´s curriculum vitae: date and type of studies, academic degrees, previous work experience and its duration, language skills, technical skills, etc.
 1. Purpose of the personal data processing is:
  The processing of personal data is carried out in order to fulfill a contract between the Administrator and the Data Subject. Based on this contract the Administrator ensures to the Data Subject the possibility to apply for a job at the Administrator, in other words the possibility of temporary assignment to the User, the possibility to apply for a job at another employer and, where applicable, the possibility to conclude a contract/agreement for work done beyond the employment relationship and for the purpose of protecting the Administrator´s legitimate interests. The personal data processing is also carried out for the purpose of entry in the register of job seekers maintained by the Administrator and for the purpose of satisfying the Data Subject´s interest in being sent job offers from the Administrator to which the Data Subject has given explicit consent.
 2. Duration of the personal data processing is:
  Personal data will be processed and stored for a period of five years from the consent to its entry in the register of job seekers, or until withdrawal of such a consent. After this period, the personal data will be irretrievably destroyed.
 3. Personal data may be provided to the following third persons, for the purpose of further processing by the Administrator or for the purpose of selecting a future employee:
  • Information system provider for the recruitment management purposes.
  • Wage, accounting and tax services provider.
  • Parent company, information system provider.
  • Users who are interested in finding a suitable employee assigned to them under a temporary assignment agreement
  • Administrator´s customers interested in finding a suitable employee.
  • Providers of electronic document signing services, for the purposes of identification of the signatory and administration of signed documents.
  • Providers of consultancy services in the field of quality management and whistleblowing.

In accordance with provisions of article 13 of the European Parliament and Council Regulation (EU) No. 2016/679 of 27 April 2016 - General Regulation on the protection of personal data (hereinafter referred to as "the Regulation"), the Administrator hereby informs that:

 • The Administrator has not appointed any Data Protection Officer.
 • The Administrator does not intend transferring the Data Subject´s personal data to any third country, international organization or other than the above third parties.
 • The Data Subject has the right at any time to withdraw its consent to the entry to the register of job seekers.
 • The Data Subject has the right to require from the Administrator accessing, correcting or deleting his/her personal data, limiting or objecting its processing, furthermore he/she has the right to transfer these data to another administrator, as well as the right to file a complaint with the Personal Data Protection Authority, when considering that the Administrator is in breach of the Regulation in the processing of personal data.


український (UA)

Цим я надаю (надалі «Суб’єкт даних») компанії HOFMANN WIZARD, s.r.o., з зареєстрованим офісом за адресою Prešovská 201/4, Плзень, поштовий індекс 301 00, ідентифікаційний номер компанії: 252 36 016, внесений до комерційного реєстру, який веде обласний суд у Плзні, розділ C, вкладиш 11501 , контактна електронна адреса: kontakt@hofmann-personal.cz (далі – «Адміністратор»), як агентство з працевлаштування та адміністратор персональних даних, згоду на обробку моїх персональних даних за таких умов:


1. Персональні дані, які підлягають обробці:

Ім’я та прізвище, поштова адреса, адреса електронної пошти, контактний телефон, дата народження;

Інші персональні дані, що випливають з особистої автобіографії предмета: час і вид навчання, вчені ступені, попередній стаж роботи та їх тривалість, мовні та технічні знання тощо.

-

2. Метою обробки персональних даних є:

Обробка персональних даних здійснюється з метою виконання договору між Адміністратором та Суб’єктом даних, на підставі якого Адміністратор надасть Суб’єкту даних можливість претендувати на роботу до Адміністратора, відп. прo можливість тимчасового доручення Користувачеві, прo можливість влаштуватися на роботу до іншого роботодавця і  можливість укласти трудовий договір або угоду про роботу, що виконується поза трудовими відносинами та з метою захисту законних інтересів Адміністратора .

Обробка персональних даних також здійснюється з метою реєстрації в реєстрі кандидатів на роботу, який веде Адміністратор, та з метою задоволення зацікавленості Суб'єкта даних у відправленні Адміністратору пропозицій про роботу, на які Суб'єкт даних дав згоду. .


3. Час обробки персональних даних становить:

Персональні дані оброблятимуться та зберігатимуться протягом п’яти років з моменту надання згоди на внесення до реєстру осіб, які шукають роботу, або до моменту відкликання цієї згоди.

Після закінчення цього часу персональні дані будуть знищені.


4. Персональні дані можуть бути надані третім особам для подальшої обробки або для вибору майбутнього працівника:

• Постачальникам веб-сайтів та інформаційних систем управління підбором персоналу.

• Материнським компаніям, постачальникам інформаційних систем.

• Користувачам, яким було призначено суб’єкт даних на підставі договору про тимчасову передачу даних.

• Клієнтам менеджера, які зацікавлені в пошуку відповідного працівника.

• Постачальникам послуг електронного підписання документів, з метою ідентифікації людини, яка підписує та адміністрування підписаних документів.

• Постачальникам консультаційних послуг в області менеджменту та у сфері управління якістю та розкриття інформації.  


Відповідно до положень статті 13 Регламенту (ЄС) № 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року, Загального регламенту про захист даних (далі «Регламент»), Адміністратор повідомляє, що:


• Адміністратор не призначив Уповноваженого для захисту даних.

• Адміністратор не має наміру передавати персональні дані Суб'єкта даних третій країні, міжнародній організації чи іншим третім особам.

• Суб'єкт даних має право в будь-який час відкликати свою згоду на реєстрацію кандидатів на роботу.

• Суб'єкт даних має право вимагати від Адміністратора доступ до його персональних даних, їх виправлення або видалення, або обмеження обробки, а також заперечувати проти обробки, має право передати ці дані іншому адміністратору, а також право подати скаргу до Управління із захисту персональних даних, якщо вважає, що Адміністратор при обробці персональних даних порушує Регламент.


POLSKI (PL)

Niniejszym udzielam (dalej tylko " Osoba, której dane dotyczą") firmie HOFMANN WIZARD, s.r.o., z siedzibą przy Prešovská 201/4, Pilzno, kod pocztowy 301 00, nr identyfikacyjny: 252 36 016 , wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Pilźnie, Wydział C, wpis 11501, kontakt mailowy: kontakt@hofmann-personal.cz (dalej tylko
" Administrator"), jako agencji zatrudnienia i administratorowi danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych poniżej:


1. Dane osobowe, które będą przetwarzane:

Imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, telefon kontaktowy, data urodzenia;

Inne dane osobowe pochodzące z życiorysu osoby badanej: okres i rodzaj studiów, stopnie naukowe, dotychczasowe doświadczenie zawodowe i jego długość, umiejętności językowe i techniczne itp.


2. Cel przetwarzania danych osobowych to:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wykonania umowy pomiędzy Administratorem a Osobą, której dane dotyczą, na podstawie której Administrator zapewni Osobie, której dane dotyczą, możliwość ubiegania się o pracę
u Administratora lub możliwość czasowego skierowania do pracy u Użytkownika, możliwość ubiegania się o pracę u innego pracodawcy oraz, w stosownych przypadkach, możliwość zawarcia umowy o pracę lub umowy o dzieło wykonywanej poza stosunkiem pracy oraz w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w celu rejestracji w rejestrze kandydatów do pracy prowadzonym przez Administratora oraz w celu zaspokojenia interesu Osoby, której dane dotyczą, polegającego na przesyłaniu Administratorowi ofert pracy, na co Osoba, której dane dotyczą, wyraziła jednoznaczną zgodę.


3. Czas przetwarzania danych osobowych to:

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres pięciu lat od daty wyrażenia zgody na wpis do rejestru osób ubiegających się o pracę lub do momentu wycofania tej zgody.

Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone.


4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym osobom trzecim w celu dalszego przetwarzania na rzecz administratora lub w celu wyboru przyszłego pracownika:

 • Dostarczenie strony internetowej oraz systemu informacyjnego do zarządzania rekrutacją.
 • Firma macierzysta, dostawca systemu informacyjnego.
 • Użytkownikom, do których osoba, której dane dotyczą, została przydzielona na podstawie umowy o tymczasowym przydzieleniu do pracy.
 • Klientom administratora, którzy są zainteresowani znalezieniem odpowiedniego pracownika.
 • Usługodawcom świadczącym usługi elektronicznego podpisywania dokumentów w celu identyfikacji osoby podpisującej i zarządzania podpisanymi dokumentami.
 • Dostawcom usług doradczych w zakresie zarządzania jakością i informowania o nieprawidłowościach.Zgodnie z postanowieniami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( dalej tylko "Rozporządzenie"), Administrator danych informuje, że:


 • Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 • Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub stron trzecich innych niż wymienione powyżej.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na wpis do rejestru osób ubiegających się o pracę.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  ma prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z Rozporządzeniem.
W Pilźnie, dnia 16.5.2018

HOFMANN WIZARD, s.r.o., IČO 252 36 016


Consimțământ la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la angajare

Subsemnatul (Subsemnata), prin prezenta dau (denumit în continuare „Persoana vizată“) societății HOFMANN WIZARD, s.r.o., având sediul în Prešovská 201/4, Plzeň, CP 301 00, nr. de identificare: 252 36 016, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Curtea Regională din Plzeň, secțiunea C, inserarea 11501, contact de e-mail: kontakt@hofmann-personal.cz (denumită în continuare „Administrator”), în calitatea acesteia de agenție de muncă și administrator de date cu caracter personal, consimțământul la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, și anume în condițiile menționate mai jos:


1. Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate:

Prenumele și numele de familie, adresa poștală, adresa de e-mail, contactul telefonic, data nașterii;

Alte date cu caracter personal decurgând din curriculum vitae al persoanei vizate: durata și tipul studiilor, titlurile academice, experiența de muncă precedentă și durata acesteia, cunoștințe lingvistice și tehnice etc.


2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este:

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în scopul îndeplinirii contractului încheiat între Administratorul de date și Persoana vizată, în baza căruia Administratorul va asigura pentru Persoana vizată posibilitatea de a candida pentru un loc de muncă la Administrator, respectiv pentru posibilitatea de repartizare temporară la Utilizator, posibilitatea de a candida pentru un loc de muncă la un alt angajator și, eventual, posibilitatea de a încheia contract individual de muncă sau acordul privind muncile prestate în afara raportului de muncă și în scopul protecției intereselor legitime ale Administratorului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează și în scopul înregistrării în evidența candidaților la angajare ținută de către Administrator și în scopul satisfacerii interesului Persoanei vizate în trimiterea ofertelor privind angajarea, din partea Administratorului căruia Persoana vizată i-a dat consimțământul expres.


3. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal este:

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate pe o perioadă de cinci ani de la acordarea consimțământului la înregistrarea în evidența candidaților la angajare sau până la revocarea acestui consimțământ.

După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal vor fi distruse ireversibil.


4. Datele cu caracter personal pot fi furnizate către următorii terți, și anume în scopul prelucrării ulterioare pentru administrator sau în scopul selectării viitorului angajat:

 • Furnizorul site-ului web și al sistemului informatic pentru managementul recrutării angajaților.
 • Societatea-mamă, furnizorul sistemului informatic.
 • Utilizatorii la care a fost repartizată persoana vizată în baza acordului privind repartizarea temporară.
 • Clienții administratorului interesați de căutarea unui angajat adecvat.
 • Furnizorii de servicii de semnare electronică a actelor în scopul identificării semnatarului și gestionarea actelor semnate.
 • Furnizorii de servicii de consiliere în domeniul managementului calității și în domeniul whistleblowing-ului.Prin prezenta, administratorul, în conformitate cu art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare „Regulament”), informează că:


 • Administratorul nu a desemnat un Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal.                                              
 • Administratorul nu intenționează să predea datele cu caracter personal ale Persoanei vizate într-o țară terță, către o organizație internațională sau altor terți decât cei menționați.
 • Persoana vizată are oricând dreptul să revoce consimțământul la înregistrarea în evidența candidaților la angajare.
 • Persoana vizată are dreptul să solicite ca Administratorul să îi faciliteze accesul la datele cu caracter personal proprii, să corecteze sau să șteargă aceste date, eventual să restricționeze prelucrarea, să formuleze obiecție împotriva prelucrării, are dreptul la transferul acestor date către un alt administrator, precum și dreptul de a introduce contestație la Autoritatea de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, dacă crede că Administratorul, în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal, a procedat în contradicție cu Regulamentul.Saglasnost s obradom podataka o ličnosti kandidata za posao

Ja, ispod potpisani/-a ovim putem (u daljem tekstu: lice na koje se podaci odnose) preduzeću HOFMANN WIZARD, s.r.o., sa sedištem na adresi Prešovská 201/4, Plzenj, poštanski broj 301 00, MB: 252 36 016, upisanom u Registar privrednih subjekata pod ingerencijom Osnovnog suda, odeljak C, predmet 11501, imejl: kontakt@hofmann-personal.cz (u daljem tekstu „Rukovalac”), kao agenciji za posredovanje u zapošljavanju i rukovaocu ličnim podacima dajem saglasnost s obradom mojih podataka o ličnosti, pod uslovima navedenim ispod:


1. Podaci o ličnosti koji će biti obrađivani:

Ime i prezime, poštanska adresa, imejl adresa,broj telefona, datum rođenja;

Ostali podaci o ličnosti koji proizilaze iz biografije lica na koje se podaci odnose: trajanje i vrsta studija, akademska zvanja, prethodno radno iskustvo i trajanje, jezičke i tehničke sposobnosti i znanja i slično.


2. Svrha obrade podataka o ličnosti je:

Obrada podataka o ličnosti vrši se u svrhu realizacije ugovora između pružaoca i lica na koje se podaci odnose, na osnovu kojeg bi rukovalac trebalo da licu na koje se podaci odnose obezbedi mogućnost konkurisanja za radno mesto kod rukovaoca, eventualno mogućnost privremenog dodeljivanja korisniku, mogućnost da konkuriše za radno mesto kod drugog poslodavca i eventualno mogućnost da sklopi ugovor o radu ili ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova van radnog odnosa i u svrhu zaštite poslovnih interesa pružaoca.

Obrada ličnih podataka se vrši i u svrhu unosa u evidenciju kandidata za posao koju vodi rukovalac i u svrhu zadovoljenja interesa lica na koje se podaci odnose o slanju ponuda za posao rukovaoca kojem je lice na koje se podaci odnose pružilo svoju izričitu saglasnost.


3. Vreme za obradu ličnih podataka je:

Lični podaci će biti obrađivani i čuvani u periodu od pet godina od pružanja saglasnosti s unosom u evidenciju kandidata za posao, ili do trenutka opoziva navedene saglasnosti.

Nakon što prođe navedeni period, podaci o ličnosti će biti trajno uništeni.


4. Podaci o ličnosti se mogu pružiti i sledećim trećim licima, i to u svrhu dalje obrade za rukovaoca ili u svrhu odabira budućeg zaposlenog:

 • Pružaocu internet stranica i informatičkog sistema za upravljanje angažovanja zaposlenih.
 • Holdingu, pružaocu informatičkog sistema.
 • Korisnicima kojima je lice na koje se podaci odnose dodeljeno na osnovu ugovora o privremenom dodeljivanju.
 • Klijentima rukovaoca koji su zainteresovani za pronalaženje novog zaposlenog.
 • Pružaocima usluga e-potpisivanja dokumentacije u svrhu identifikacije potpisnika i radi administracije potpisanih dokumenata.
 • Pružaocima savetodavnih usluga iz oblasti menadžmenta kvaliteta i oblasti koja se odnosi na uzbunjivače.