Poučení o zpracování osobních údajů na základě vyhlášky  č.520/2020 Sb. ze dne 8. prosince 2020 o provádění adaptačně-integračních kurzů

ENG:Instruction on the processing of personal data on the basis of Decree No. 520/20 Coll. of 8 December 2020 on the implementation of adaptation-integration courses.

SRB:Uputstvo na obradu ličnih podataka na osnovu Uredbe br. 520/20 Coll. od 8. decembra 2020. o sprovođenju kurseva adaptacije i integracije.

UA: Згода на обробку персональних даних на підставі Указу № 520/20 Зб. від 8 грудня 2020 року щодо впровадження курсів адаптації та інтеграції

Společnost HOFMANN WIZARD, s.r.o., se sídlem Prešovská 201/4, 301 00 Plzeň, IČO: 25236016, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11501, e-mailový kontakt: kontakt@hofmann-personal.cz (dále jen „Správce”), jako zaměstnavatel - agentura práce a správce osobních údajů, poučuje zaměstnance, jako Subjekt osobních údajů, že bude zpracovávat jeho osobní údaje, a to za níže uvedených podmínek:


1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

·        jméno a příjmení,

·        datum narození,

·        státní příslušnost,

·        číslo cestovního dokladu, datum platnosti dokladu

·        okres, městská část místa hlášeného pobytu,

·        údaje o pracovním povolení, vízu

·        e-mailová adresa, telefonický kontakt.


2.Účel zpracování

·        Zajištění účasti pracovníka - cizince na neveřejné části adaptačně-integračního kurzu pořádané centrem integrace cizinců pod záštitou Ministerstva Vnitra.


3. Doba zpracování osobních údajů je:

·        Obecně po dobu trvání pracovněprávního vztahu a následujících deseti let

·        Na základě souhlasu maximálně pod dobu jednoho roku nebo do odvolání souhlasu subjektem.


4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám, a to za účelem dalšího zpracování pro správce či za účelem plnění právních povinností:

·        Centrum integrace cizinců, Ministerstvo Vnitra, případně další státní orgány činné v této oblasti.

·        Mateřská společnost jako poskytovatel zabezpečeného úložiště dat.

·        Soud pro účely soudního řízení, orgány činné v trestním řízení pro účely trestního řízení, správní orgány pro účely správního řízení, advokáti, notáři při poskytování právních služeb.


5. Zákonný základ

·        čl. 6 odst. 1 písm. c) – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 

·        čl. 6 odst 1 písm. a) GDPR-Souhlas

·        Vyhláška č. 520/2020 Sb. ze dne 8. prosince 2020 o provádění adaptačně-integračních kurzů, která Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1 písm. h) a i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 155b odst. 1 a 5 až 7 zákona.


6. Kontaktní osoba Správce pro oblast ochrany osobních údajů:

Kontaktní osobou pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů je:
paní Lenka Rožnovská, e-mail: lenka.roznovska@hofmann-personal.cz, telefon: 702 233 050.

Lze ji také kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené v úvodu.


7. Informace Správce o právech subjektu:

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

·        správce nejmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů;

·        správce nemá v úmyslu předat osobní údaje zaměstnance do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám;

·        subjekt údajů má právo v souladu s Nařízením požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.


V Plzni dne 1.8.2021

Vypracovala: Lenka Rožnovská

Schválil: Gabriela Hrbáčková, Managing Director společnosti HOFMANN WIZARD s.r.o